මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් අද (10) පෙරවරුවේ දී රාජගිරියේ පිහිටි මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ දී රාජකාරි අරම්භ කළේ ය.

Sri Lanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *