තවත් රැඳවියන් 5000 ක් ලබන 31 වැනි දාට පෙර මුදා හැරීමට පියවර

Sri Lanka

තවත් රැඳවියන් 5000 කට ආසන්න පිරිසක් ලබන 31 වැනි දාට පෙර මුදා හැරීමට පියවර ගන්නා බව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *