රථ වාහන දඩ සහනය අවසන්.. කොළඹට පමණක් තව මාසයක්

Sri Lanka

රථවාහන දඩමුදල් ගෙවීමේදී ලබාදී තිබූ ප්‍රමාද සහනය අවසන් කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙම සහනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ පොලිස් අංශ දෙකක් සඳහා පමණි.

ඒ ද මාසයක කාලයක් සඳහා පමණකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *