වලපනේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව භූ කම්පනයක්

Featured Sri Lanka

අද(22) අළුයම 3.30 ට පමණ වලපනේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සුළු භූකම්පන තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සඳහන් කළා.

මෙම භූ කම්පනය රිච්ටර් මාපකයේ ඒකකය 1.8ක ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත බව සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *