ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනය

Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක සියලු සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නියමකරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *