සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකුලව එල්ෆින්ස්ටන් හා ටවර් හෝල් නැවත විවෘත වේ.

Sri Lanka

එල්ෆින්ස්ටන් හා ටවර් හෝල් රංග ශාලා නැවත විවෘත කිරිම සදහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අවසර ලබා දි තිබේ. ඒ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකුලවය.

සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගැනිම ආචාරවිධි පවත්වා ගැනීම, නිරතුරුවම දෑත් සේදිම නිවැරදිව මුහුණු ආවරණය පැළඳීම සදහා දැනුවත් කිරීම වැනි කරණු පිලිබද අවධාරණය කරමින් කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්විමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් මෙම රංග ශාලා විවෘත කර එම කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *