එන්නත් ලබා ගත් ගණන 95550 – කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

Coronavirus Sri Lanka

කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩ සටහන යටතේ මේ වනවිට සාර්ථකව 95550 දෙනෙකුහට එන්නත ලබාදී ඇති බවට වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය වාර්තා කර ඇත. ඒ අනුව පසුගිය දින 4ක කාලය තුල සමස්ථ වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *