කොවිඩ් එන්නත ලබාගත් බදුල්ල රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 25 ක් රෝහල් ගත කෙරේ.

Coronavirus

අද දින (02)කොවිඩ් 19 ප්‍රතිශක්ති එන්නත ලබාගත් බදුල්ල මහ රෝහලේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 25 දෙනෙක් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගත කර තිබේ .

එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු ඇති වූ සංකූලතා හේතුවෙන් ඔවුන් මෙසේ රෝහල් ගත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *