අගමැති මහින්ද ඉල්ලා අස්වෙයි?

Political Sri Lanka

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඉල්ලා අස් වූ බවට සමාජ මාධ්‍ය තුල පැතිර යන ප්‍රවෘත්තියේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවත් එම පුවත පසුගිය දින 52 ආණ්ඩුව අවස්ථාවේදී ගරු අගමැතිතුමන් ඉල්ලා අස් වූ පැරණි පුවත උලුප්පා දක්වමින් ජනතාව නොමග යැවීමට ගත් උත්සාහයක් බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම් රොහාන් වැලිවිට මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තහවුරු කරයි.

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඉල්ලා අස් වූ බවට සමාජ මාධ්‍ය තුල පැතිර යන ප්‍රවෘත්තියේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම් රොහාන් වැලිවිට මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තහවුරු කරයි. එම නිවේදනය මෙසේය.

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඉල්ලා අස් වූ බව පැතිර යන ප්‍රවෘත්තියේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවත් එම පුවත පසුගිය දින 52 රජයෙන් ගරු අගමැතිතුමන් ඉල්ලා අස් වූ පැරණි පුවත උලුප්පා දක්වමින් ජනතාව නොමග යැවීමට ගත් උත්සාහයක් බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

රොහාන් වැලිවිට
අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *