ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

Featured Political Sri Lanka

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගර්භයේ සිටිමින් පාර්ලිමේන්තුවේ අද (11) දිනයේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *