අපරාධ, සිවිල් සහ වාණිජ නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් සිටියි – අධිකරණ ඇමති

Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින අපරාධ නීතිය, සිවිල් නීතිය සහ වාණිජ නීතිය ප්‍රතිසංස්කරණයට අදාළ පූර්ණකාලීන අනු කමිටු 3 ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බවත්, තවත් විශේෂඥ කමිටුවක් මගින් නව ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත්කරන බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති අධිකරණ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේදී පවසා ඇත. මේ අනුව සමස්ත අධිකරණ පද්ධතියේම විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදුවෙමින් පවතින බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.