‘ක්‍රිස්තියානි’ නමින් පවත්වාගෙන යන ඇතැම් සදාචාර විරෝධී සංවිධාන හා කණ්ඩායම් පිළිබඳව කාදිනල් හිමිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

Featured Sri Lanka

‘ක්‍රිස්තියානි’ නමින් පවත්වාගෙන යන ඇතැම් සංවිධාන සහ පුද්ගලයන් සිදුකරන සදාචාර විරෝධී පෙළඹීම් මගින් ජනතාව ආගමික කණ්ඩායම් වලට උපායශීලී ලෙස හරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරමින් අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනය පහතින්