6න් 3ක් අඩු වුණාම කීයද කියා සමාජ මාධ්‍ය උණුසුම් වෙද්දී ජනපති දික්ඇල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයට පරිගණක කට්ටල ලබාදෙයි

Education Featured Sri Lanka

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේදී පසුගිය දිනක දික්වැල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවෙකු තම පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ ඇති පරිගණක හිඟතාවය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර සිටින ලදී.

ඒ අනුව දින පහක් ගතවීමට මත්තෙන් දික්ඇල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයට පරිගණක කට්ටල ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම පරිගණක කට්ට 11 වනදා එම විද්‍යාලයට ලබා දී ඇත. මෙම විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාව විසින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තමන්ට පරිගණක අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් පරිගණක පහසුකම් ලබා දෙන ලෙසයි.