මිල පහත දැමීමෙන් ස.තො.ස ට වාර්තාගත ආදායමක්

Business Sri Lanka

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 27 ක මිල පහත දමා අලෙවි කිරීම තුළින් ස.තො.ස ලැබූ දෛනික ආදායම වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

රුපියල් මිලියන 82ක දෛනික පිරිවැටුමක් ලබමින් ස.තො.ස මෙම භාණ්ඩ මිල අඩු කිරීමත් සහ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 166ක් ලෙස වාර්තාගත ආදායමක් උපයා ඇත.

වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන ආකාරයට භාණ්ඩ වර්ග 27 ක මිල පහත දමා අලෙවියෙන් පසු ස.තො.ස දින තුනකදී ලබා ඇති ආදායම සියයට 102 කින් වැඩි වී තිබේ.