පවිත්‍රා සුවය ලබා රෝහලෙන් නික්ම යයි

Coronavirus Featured Political Sri Lanka

කොවිඩ්-19 ආසාදිතව IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සුවය ලබා රෝහලෙන් නික්ම යයි.