සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහා වැඩබලන කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්

Coronavirus Political Sri Lanka

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය යළි සේවයට වාර්තා කරන තෙක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැඩබලන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාව ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කර ඇත.