කොළඹ කසල විදුලියට හැරෙන හැටි

Featured Political Sri Lanka

කොළඹ මහ නගර සභාව හා ” Weste Power ” පුද්ගලික සමාගම එක්ව රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද මෙ.වො. 10ක ධාරිතාවයකින් යුතු කසල දහනය කිරීම මගින් විදුලිය නිපදවීමේ බලාගාර වැඩ කටයුතු නිමකර එය ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කරලීම අද (17) අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතින් සිදුවිය.