ඉඩම් කොමිසම ගමට

Featured Political Sri Lanka

වැඩ සමග යළි ගමට වැඩසටහන යටතේ මහජන ගැටළු කඩිනමින් විසදීමේ අරමුණින් “ඉඩම් කොමිසම ගමට” දීප ව්‍යාප්ත ජංගම වැඩසටහන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය මුලික කරගනිමින් හෙට දින (21) පස්වරු 02.00ට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී ගරු ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වේ.