ජාතික විදුලියට මෙගාවොට් 150ක්

Featured Political Sri Lanka

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රකාරව ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට පුනර්ජනනීය බලශක්තීන්ගේ දායකත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන්, දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි ස්ථාපිත කර ඇති ග්‍රිඩ් උපපොල 20 ක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින්, නව සූර්ය විදුලි බලාගාර 20 ක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් වී ඇතැයි විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසයි.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කර ඇති මිල නියම කිරීමේ කමිටුව විසින් ප්‍රසම්පාදනය යටතේ විදුලි ජනන ඒකකයක ඉහළම මිල තීරණය කර ඇති අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු ඉදිරිපත් කල නිර්දේශ මත මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිචාරාත්මක අවම මිල ගණන් දක්වන ලද ලංසුකරුවන් වෙත ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කිරීමට අනුමත කර ඇත.