නාමල් දකුණේ ක්‍රීඩාංගන රැසක් නවීකරණය කිරීම අරඹයි

Featured Sports Sri Lanka

දකුණු පළාත තුළ ඇති සියලුම ප්‍රාදේශීය සභා හා නගර සභා බල ප්‍රදේශවල ඇති ක්‍රීඩාංගන නවීකරණය සදහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීම මත දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලි ගමගේ මහතා පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දකුණු පළාතේ එම එක් ක්‍රීඩාංගනයක් නවීකරණයට සදහා රුපියල් මිලියනක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය වී ඇති අතර එම ක්‍රීඩාංගන නවීකරණයට ප්‍රදේශයේ යෞවන සමාජ වල සහාය ලබාගැනීමට ද අපේක්ෂා කරනවා. මේ සඳහා වැයවන මුදල් දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලි ගමගේ මහතා මේ වනවිටත් වෙන්කර ඇති අතර ඇතැම් ක්‍රීඩාංගන නවීකරණයට තාක්ෂණික සහාය අවශ්‍ය නම් අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හෝ නගර සභාවේ සහාය ලබාගන්නා ලෙසට ද තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ට උපදෙස් ලබා දී  තිබේ.