කොළොන්නාව නගරය සංවර්ධනය කිරීමට අගමැතිගෙන් උපදෙස්

Featured Political Sri Lanka

වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිසිලෙස සංවර්ධනයකට ලක්නොවූ කොළොන්නාව නගරය නිවැරදිව සංවර්ධනය කිරීමට අදාල පියවර ගන්නා ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දෙයි.

ඒ අනුව කොළොන්නාව නගරය සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ සාකච්ඡාවක් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා පැවැත්විණ.

කොළොන්නාව නගරය කඩිනම් සංවර්ධන සැලසුමක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කළයුතු සියලු වැඩ ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සංවර්ධන සැලසුමක් ලිඛිතව තමාට ලබා දෙන ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා විසින් කොළොන්නාව සංවර්ධන කමිටුවට දැනුම් දෙන ලදි.