කච්චතිව් මංගල්‍යය පෙබරවාරි 26 හා 27 යන දින වලදී

Featured Sri Lanka

පෙබරවාරි 26 හා 27 යන දින වලදී පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබු යාපනය කච්චතිව් වාර්ෂික මංගල්‍ය මෙවර දේව මෙහෙයකට පමණක් සීමා කිරීමට යාපනය කිතුණු සභාව හා අදාල අංශවල නිලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව කච්චතිව් දුපතට කිසිම හේතුවක් මත බැතිමතුන්ට අවසර ලබා නොදීමට මෙහිදී තීරණය කර ඇත.