හම්බන්තොට වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Featured Political Sri Lanka

යෝජිත හම්බන්තොට වනඅලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ සහ රෙගුලාසි ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

ඒ අනුව ඉඩම් හෙක්ටයාර 23,746.55ක භූමියක් යෝජිත රක්ෂිතය සඳහා හඳුනාගෙන ඇත.