වී මිලදී ගැනීම තරගකාරී මිලකට

Featured Political Sri Lanka

වී ගොවීන්ට ඉහළ මිලක් ලැබෙන පරිදි පෞද්ගලික අංශය සමග තරගකාරී අයුරින් වී මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අදාළ තීරණයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

එසේම ඉහළ මිලක් යටතේ වී මිලදී ගනු ලැබුව ද නාඩු සහල් මිල ඉදිරියේදී කිලෝග්‍රෑම් එකකට රුපියල් 98ක් වශයෙන් කිසිදු වෙනසකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.