සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 මාර්තු 01 සිට ඇරඹේ

Education Featured Sri Lanka

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 මාර්තු මස 01 වන දින සිට මාර්තු 10 වන දින දක්වා දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ සම්බන්ධව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්