කාන්තන්කුඩියේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට හුදකලා බවින් නිදහස්

Coronavirus Featured Sri Lanka

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තන්කුඩි සෞඛ්‍ය බලප්‍රදේශයට අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට (01) සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කරනු ලබන බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්වික මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

ගෆූර් පාර, මොහිනාර් මාර්ගය, සින්නතෝන පාර සහ ටෙලිකොම් මාවත, පළමු හරස් පාර යන පෙදෙස් හුදකලා බවින් ඉවත් කරන බව එම මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.