විශ්‍රාමික මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට කොරෝනා එන්නත අද

Coronavirus Featured Political Sri Lanka

පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට සහ විශ්‍රාමික මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත අද (5) දිනය පුරා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී ලබාදීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ප්‍රමුඛතා පිළිවෙළින් එන්නත් කරණය අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කිරීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි පවසයි.