වාණිජ තෘණ නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයින් 90 ක් නිර්මාණය කිරීමට පියවර

Business Featured Political Sri Lanka

දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය,කිරි කර්මාන්තයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය පරිස දියර රය නිර්මාණය කිරීමටත්, කිරි ගොවියා, කිරි ව්‍යවසායකය බවට පත් කිරීමටත් අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම හා අවශ්‍ය පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ යටතේ කෘතීම සිංචන ශිල්පීන් 200 ක් පුහුණු කිරීම හා වාණිජ මට්ටමින් තෘණ නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයින් 90 ක් නිර්මාණය කිරීමේ සමාරම්භක උළෙල පශු සම්පත් කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුරුණෑගල දී ආරම්භ විය.

පශු සම්පත් ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මිල්කෝ ආයතනයේ හා කුඩා පරිමාණය කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන එක්ව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි. ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හා සණස සංවර්ධන බැංකුව ද වැඩසටහන සදහා සම දායකත්වයක් ලබා දෙයි.