මොනරාගල DAG ඇඟලුම් කම්හල විවෘත කිරීම අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

Business Featured Political Sri Lanka

මොනරාගල DAG ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (6) පෙරවරුවේ විවෘත කෙරිණි.

ඩී.ඒ.ජී. ඇඟලුම් සමාගම (DAG Apparel (Pvt) LTD) රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් ආයෝජනය කරමින් මෙම නව ඇඟලුම් කම්හල ස්ථාපිත කර තිබේ. එමගින් නිර්මාණය වී ඇති සෘජු රැකියා අවස්ථා සංඛ්‍යාව 600ක් වන අතර තවත් 3000කට අධිකර පිරිසකට වක්‍ර ප්‍රතිලාභ හිමි වනු ඇත. නව ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව ඔස්සේ නිමි ඇඳුම් අපනයනයෙන් වසරකට රුපියල් බිලියන 3.5ක ආදායමක් ලබා ගැනීම අපේක්ෂිතය.