අන්තර්ජාතික කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද පණිවුඩය

Featured Political Sri Lanka

අන්තර්ජාතික කාන්තා දින වෙනුවෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් විසින් නිකුත් කරන ලද සුභාශිංසන පණිවිඩය  පහතින්