අන්තර්ජාතික කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද පණිවුඩය

Featured Political Sri Lanka

අන්තර්ජාතික කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද සුභාශිංසන පණිවුඩය පහතින්