මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කෑගල්ල සොබාකෙත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පරිසර අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට

Featured Political Sri Lanka

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කෑගල්ල සොබාකෙත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වුණා.

සොබාකෙත මධ්‍යස්ථානය පරිශ්‍රයේ පැළයක් රෝපණය කළ අමාත්‍යතුමන් ආයතනයේ පුහුණුව ලබන පරිසර සම්බන්ධීකරණ සහයක නිලධාරීන් සමඟ කෙටි සාකච්ඡාවක ද නිරත වී තිබෙනවා.

එහිදී පරිසර අමාත්‍යතුමන් සඳහන් කර ඇත්තේ ඉදිරියේදී ඔවුන් කුමන ක්ෂේත්‍රයක රැකියාවක් සඳහා යොමු වුව ද පරිසරය ආරක්ෂා කරන පරිසරවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවයි.