මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය කිරීම

Featured Political Sri Lanka

මහා මාර්ග අමාත්‍යංශය සහ ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ඒකාබද්ධව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ”ග්‍රාමීය මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය” කිරීමේ ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඉකුත් (16) දින “මග නැගුම මහමැදුර” ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුනු අතර, ඒ සදහා උඩුනුවර සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති, ප්‍රධාන සංවිධායක පා.ම මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා සහභාගී විය.

මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබඳවත්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ දැනට කාපට් සහ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින මාර්ග වල වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව සහ සංවර්ධනය කිරීමට යෝජිත මාර්ග පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *