අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ගල්කිස්ස අධිකරණ සංකීර්ණයෙහි විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

Featured Political Sri Lanka

ගල්කිස්ස අධිකරණ සංකීර්ණයෙහි පවතින අවශ්‍යතා සොයා බැලීමේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක 2021.03.17 දින නිරතවු ගරු අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මැතිතුමා අධිකරණයේ ගරු විනිසුරුවරුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව නීතිඥවරුන් සහ අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සමග සාකච්ඡාවක නිරත විය.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ .මායාදුන්නේ මහතා ඇතුළු අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහ ගල්කිස්ස නීතිඥ සංගමයේ සාමාජිකයින් මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *