තාක්ෂණ උද්‍යාන පිහිටුවීම සදහා අවශ්‍ය සියල්ල සුදානම්

Featured Political Sri Lanka Tech

තාක්ෂණය කේන්ද්‍රකරගත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැන්වීම සදහා යෝජිත ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වූ තාක්ෂණ උද්‍යාන පිහිටුවීම සදහා වූ මුලික කටයුතු සියල්ල සම්පුර්ණ කර ඇති බව තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජයන්ත ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රට තුළ නව තාක්ෂණ උද්‍යාන පහක් බිහි කිරීම එහි ප්‍රධානතම පියවරක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ. මේ සඳහා දැනටමත් නගර හතරක්; ගාල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ කුරුණෑගල හඳුනාගෙන ඇත.

තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායකයින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයෙන් අපනයන හා විදේශ ඉපැයීම් ඉහළ නැංවීමට සහ දැනුම හා වෘත්තීය සේවාවන් ජාතික ආර්ථිකයට විවර කිරීම මෙහි අරමුනයි. තාක්ෂණ ව්‍යවසායකයින් , වෘත්තීකයන් ,සේවාසපයන්නන් හා අදාළ නිලධාරින් දැනුවත්කිරීම හා ඔවුන්ගේ අදහස් යෝජනා විමසීම සදහා පැවැති හමුවකදී මේ අදහස් පලකෙරින .කොළඹ කොටුව මිලොදා මුල්‍ය අධ්‍යාපන ආයතන ශ්‍රවනාගාරයේ දී මෙම හමුව පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *