උතුරේ සංවර්ධනය කාර්යන්හිදී මාධ්‍යයේ දායකත්වය හා එහි පවතින ගැටලු ගැන සාකච්ඡාවක්

Featured Political Sri Lanka

උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කාර්යන්හිදී මාධ්‍යයේ දායකත්වය හා ඒ තුළ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා පැවැත්විණි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියහ.

යාපනය ,වවුනියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චි, මුලතිව් යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, උතුරු පළාත් අමාත්‍යංශයන්හි ලේකම්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටිණි.ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී මාධ්‍යයෙහි කාර්යභාරය පිළිබඳව මෙහිදී ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මගින් නිලධාරීහු දැනුවත් කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *