ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා ගැනීම සඳහා දින වෙන්කර ගැනීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

Featured Sri Lanka

කොවිඩ් 19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මහජනතාව ඒකරාශි වීම වැළැක්වීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව එක්දින සේවාව සීමා කිරීමට සිදු වූ අතර එම සේවාව යළිත් නුදුරේදීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

සාමාන්‍ය සේවය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් හට තම ඉල්ලුම්පත් ග්‍රාම නිලධාරීන් මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත් අංශයට යොමු කළ යුතුයි.ඉන්පසු එම ඉල්ලූම් පත දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික හැඳුනුම්පත මුද්‍රණය කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *