සිංහරාජයේ වැව් දෙක ගැන වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයාගෙන් විශේෂ පැහැදිළි කිරීමක්

Featured Political Sri Lanka

 වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයාගෙන් විශේෂ පැහැදිළි කිරීමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *