රුපියල් කෝටි 24 ක අගරු වූ චෙක්පත් දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට

Featured Political Sri Lanka

2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී ඇති අඟරු වූ චෙක්පත් සංඛ්‍යාව 6,878 ක් බවත්, එහි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 24 ක් (රුපියල් 2,451,465,383) බව පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී (කෝපා) අනාවරණය විය.

කඩිනමින් එම මුදල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරක සභාව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට දැන්වීය.

කැසිනෝ ව්‍යාපාරයේ හිඟ බදු රුපියල් මිලියන 2670ක් අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මේ වන විට නඩු පවරා ඇති බවද කාරක සභාවේදී
අනාවරණය විය.

මේ අතර 2010 අංක 16 දරන ගෙවීම් පැහැර හරින ලද බදු පියවීමේ(විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව 2020 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනට ලබා දී ඇති හිඟ බදු විස්තරය අනුව අය කල හැකි හිඟ බදු මුදල රුපියල් කෝටි 14,450 ක් පමණ (රු.144,537,364,916 ) වූ බවද කාරක සභාවේ දී හෙළිවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *