අජිත් මාන්නප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තුවට

Featured Political Sri Lanka

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආසනය සඳහා හිටපු රාජ්‍ය ඇමැතිවරයකු වූ අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලැබීය.

මේ අනුව මාන්නප්පෙරුම මහතා එම මන්ත්‍රී ධූරයෙහි කතානායකවරයා ඉදිරියේ ඉදිරි දිනකදී දිවුරුම් දෙනු ඇත.

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ආසනය පුරප්පාඩු වී  ඇතැයි  පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම්වරයා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පසුගිය දා දැනුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *