අප්‍රේල් 12 වන සඳුදා දින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්

Featured Sri Lanka

එළඹෙන සදුදා දිනය (අප්‍රේල් 12) විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා මේ බව තහවුරු කරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *