අහඹු ලෙස ලබාගත් පොල්තෙල් සාම්පල් 109ක පිළිකා කාරකය නැහැ

Featured Food Political Sri Lanka

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් වෙළඳපොළෙන් අහඹු ලෙස ලබාගන්නා ලද පොල්තෙල් සාම්පල් 109 ක ‘ඇෆ්ලටොක්සීන්’ පිළිකා කාරකය අඩංගු නොවන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ උසස් නිළධාරියෙකු පැවසීය.

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය වෙළදපොළෙන් ලබාගත් පොල්තෙල් සාම්පල් 160 කට අධික සංඛ්‍යාවක ඇෆ්ලටොක්සීන් අඩංගු නොවන බවට මේ වනවිට සනාථ වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *